Dr. Cristian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), verkondigde : “Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid op de meest betrouwbare en onschadelijke wijze”

Met deze wijze woorden als drijfveer, wijdde deze Duitse arts en chemicus zijn gehele leven aan het vinden van een medisch systeem, dat deze vorm van genezing kan verwezenlijken.

Dit systeem wordt de klassieke homeopathie genoemd, die nu ruim 150 jaar na zijn dood over de hele wereld met veel succes wordt toegepast en steeds wijdverbreide erkenning ondervindt.

Dr.Samuel Hahnemann

Samuel Hahnemann, een zeer consciëntieus en gedreven man bouwde zijn medisch systeem op twee fundamentele natuurwetten:

Elk geneesmiddel dat in de totaliteit van de symptomen, die het in een gezond lichaam kan teweegbrengen, die symptomen bevat, die in een gegeven ziektebeeld het meest naar voren komen, zal die ziekte kunnen genezen en wel op de meest snelle, meest grondige en meest blijvende manier”

Dit eerste basisprincipe wordt de wet van het simile genoemd.

Hahnemann realiseerde zich dat de middelen, die in iedere casus herstel brachten, in staat waren symptomen te produceren, die gelijk waren aan die, welke ze genazen.

Dit wordt wel het gelijksoortigheids principe genoemd of  “het gelijksoortige geneest het gelijke”. Deze natuurwet, die door Hippocrates (460 jaar voor Chr.) en later door Paracelsus (15e eeuw) ook gesteld werd bleek wederom uitermate belangrijk voor het genezen van zieke mensen.

Hij ontdekte ook dat dit alleen mogelijk was, wanneer het gelijksoortige geneesmiddel in die mate verdund werd om een genezende werking te verkrijgen.

Dit is het tweede basisprincipe: De wet van de minimale dosis.

“De allerkleinste dosis van geneesmiddelen, die voor homeopathische ziekten wordt uitgekozen, zijn stuk voor stuk opgewassen tegen de overeenkomstige aandoening.

Paracelsus beweerde al in zijn tijd: “alle dingen zijn vergif, het is de dosis, die iets tot niet giftig maakt”.

Een mooi voorbeeld is Allium Cepa (de rode ui). Wanneer men een ui aan het pellen is kan dit een bijtende, scherpe tranenvloed veroorzaken met niezen.

Dit beeld ziet men ook wel eens voorkomen bij vormen van hooikoorts.

De gepotentieerde (of sterk verdunde rode ui) oftewel het homeopathisch geneesmiddel Allium Cepa, kan voor een hooikoorts patient de oplossing bieden.

het homeopathische geneesmiddel

Zoals eerder gezegd kan een homeopathisch geneesmiddel gemaakt zijn van iedere substantie, die symptomen kan veroorzaken bij gezonde mensen.

Homeopathische middelen zijn gemaakt van:

  • Planten : Aconitum, Belladonna, Helleborus, Pulsatilla. Nux-Vomica, Bryonia, Coffea, Arnica en zo nog honderden meer).
  • Dieren : Tarentula, Sepia, Lachesis, Naja, Apis, Ambra grisea, Bufo etc.
  • Mineralen : Aurum, Phosphorus, Alumina, Argentum, Calcerea Carbonicum, Sulphur en alle andere elementen van het periodiek systeem en elementenverbindingen.
  • Nosoden (gemaakt van bestanddelen van menselijke ziekten) : tuberculinum, medhorinum, carcinosinum etc.

[learn_more caption=”lees meer”] Door ‘provings’ verkrijgt men kennis over de homeopathische middelen. Het te testen middel wordt door een groep testpersonen ingenomen.

De symptomen, die uit deze controlegroep sterk naar voren komen worden geregistreerd. Hernieuwde ‘provings’ en ervaringsfeiten van homeopaten over de hele wereld bevestigen deze symptomen en zo krijgen de geneesmiddelen hun specifieke geneesmiddelbeeld.

Ook de toxicologie draagt bij aan een grote kennis over deze middelen. Om de toxische werking van deze stoffen te vermijden, verdunde Hahnemann deze substanties in water met alcohol (voor de houdbaarheid) en ontwikkelde een proces van hele precieze, seriematige verdunningen, met bepaalde hoeveelheden schudslagen. Dit proces noemde hij “potentieren”. Hahnemann ontdekte dat hoe verder hij een substantie potentieerde (dus hoe vaker het middel werd verdund en geschud), een des te sterkere geneeskrachtige werking er van dat middel uitging.

In deze tijd worden homeopathische geneesmiddelen soms verward met producten als voedingssupplementen (orthhomoleculaire geneeskunde) of kruidengeneeskunde (fytotherapie). Dit heeft weinig met elkaar te maken. Homeopathische middelen zijn met zorg bereide zuivere bestanddelen van plant, dier of mineraal, die door het proces van potentieren op energetisch niveau met hun specifieke eigenschappen kunnen inwerken op de mens, die in zijn totaliteit een vergelijkbaar symptomenbeeld vertoont. Dit energetisch niveau is het gebied waar het zelfherstellend vermogen, of de vitale levenskracht van de mens werkzaam is.

Tegenwoordig worden er veel homeopathische complexmiddelen op de markt aangeboden. Dit is een combinatie van homeopathische middelen met een lage potentie. Ze moeten vaak langer worden ingenomen en hun werking is oppervlakkiger, omdat ze gericht zijn op een bepaalde ziekte of affiniteit hebben met een bepaald orgaan. Hierdoor zal het wel enige werking hebben, maar veel minder doeltreffend dan wanneer een enkel homeopathisch middel toegepast wordt op de totaliteit van de symptomen van een persoon. Bij complexmiddelen weet je nooit zeker welk middel het is geweest, die verbetering heeft gegeven. Een nadeel kan zijn dat het eerder onderdrukkend kan werken. Klinische homeopathie werkt ook met enkelvoudige middelen, maar ook meer gericht op enkel de klacht en minder op de totaliteit, waardoor ook de kern niet geraakt kan worden.

Hahnemann heeft met zijn zoektocht naar de waarheid over ziekte en genezing de wereld een enorme dienst bewezen. Iets dat langzamerhand steeds meer in deze huidige tijd aan het doordringen is. [/learn_more]

potenties

De mate waarin een middel geschud en verdund is, wordt aangegeven met een potentie-aanduiding. Er bestaan D-potenties, C-potenties, K-potenties en LM-potenties.

Homeopathische middelen zijn verkrijgbaar in globuli (kleine korrels). Granules (grote korrels) of tabletten. Deze producten zijn gemaakt van saccharose (melksuiker), waarop de gepotentieerde vloeistof is aangebracht.

Homeopathische middelen kunnen droog onder de tong worden ingenomen of in opgeloste vorm (LM-potenties worden altijd in opgeloste vorm ingenomen).De homeopaat zal  U adviseren welke vorm van toediening en dosering gewenst is en indien nodig een oplossing voor U bereiden.

[learn_more caption=”lees meer”] D-potenties staan voor decimale verdunningen (1/10). Dit betekent dat een deel van de geneeskrachtige oertinctuur of vermalen stof is gebruikt op negen delen water/alcohol mengsel of resp. negen delen melksuiker. Dit wordt vervolgens krachtig geschud of verwreven en men heeft een D1. Om verder te potentieren neemt men een deel van het geneesmiddel D1 en doet hier wederom negen delen water/alcohol mengsel of negen delen melksuiker bij en schudt of verwrijft dit vervolgens tot een D2. Dit proces van verdunnen, schudden of verwrijven wordt doorgevoerd tot potenties van D200 en hoger.

C-potenties staan voor centesimale verdunningen (1/100) C3 is gelijk aan D6. Dit proces is identiek aan de D bereidingen, alleen verdund men dus 1 op 100 en bereikt men nog sneller hogere gepotentieerde geneesmiddelen. (C30, C200, C500, CM, C10M) Des te hoger de potentie wordt, des te sterker werkt het geneesmiddel in op het organisme. Door het verdunnen, schudden en verwrijven komen dynamische krachten vrij, die de geneeswaarde van het middel verhogen. Bij plantaardige producten gaat men uit van oertincturen. Deze planten worden zorgvuldig uitgezocht op kwaliteit en versheid. Dan worden deze geruime tijd (enkele weken) op alcohol geplaatst. Vervolgens perst men het sap van de plant en vermengd dit met alcohol. Dit is de basisvloeistof waaruit het geneesmiddel wordt bereid. Stoffen, die niet oplosbaar zijn in water of alcohol worden eerst vermalen of verwreven. Het poeder wat dan overblijft vormt de basisstof, waaruit het geneesmiddel wordt bereid. Vanaf C3 / D6 zijn alle ontstane producten verder oplosbaar in water en alcohol op die wijze verder te worden verdund om hogere potentiegraden te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn o.a: minerale middelen, zoals: natrium, kalium en magnesium zouten, metalen, dierlijke producten etc. De bereiding van iedere potentie vereist een nieuw flesje. Dit wordt wel de meerglasmethode genoemd.

Potenties volgens de eenglasmethode kunnen sneller en goedkoper worden bereid. Dit zijn de K-potenties, volgens de methode van Korsakoff. De potentiering gaat doorlopend door in een fles (glas), waarbij na het leeggieten ervan de resterende hoeveelheid dient als uitgangssubstantie voor de volgende potentie.

LM-potenties zijn potenties ontdekt door Hahnemann in zijn laatste levensjaren. Er wordt van gezegd dat ze milder en geleidelijker werken dan andere potenties, dus zeer geschikt voor personen met een zwaardere pathologie of een zwakkere levenskracht. Ook wordt beweerd dat ze sterker op het bewustzijn van de mens werken. Ze kunnen vaker ingenomen worden en er is minder kans op overdosering en een homeopathische beginverergering. [/learn_more]

voor wie?

 

volwassenen

Homeopathie is voor iedereen geschikt en kan ingezet worden bij de meest uiteenlopende ziektebeelden. Homeopathie is in staat alles te genezen, mits het ziekteproces nog omkeerbaar is. Dit geldt voor acute en chronische klachten. Wanneer er sprake is van ernstige pathologie en beschadiging of vervorming van weefsel of vitale organen kan homeopathie palliatief gebruikt worden. Pijnen kunnen worden verzacht en ziekmakende processen kunnen worden afgeremd.

[learn_more caption=”lees meer”] Bij volwassenen is een homeopathische behandeling vaak wat complexer dan bij kinderen. Zeker wanneer klachten al langere tijd bestaan en chronisch zijn geworden. Volwassenen hebben vaak al veel meegemaakt in hun leven en hebben zich onbewust aangeleerd laagjes te bouwen over bepaalde gebeurtenissen. Dit is een logische, natuurlijke manier voor een mens om zich te beschermen tegen vervelende, pijnlijke gevoelens of nare gebeurtenissen. Wanneer er dan klachten ontstaan is dit heel vervelend. Wij zien dat als een signaal van het lichaam, dat het zelfherstellend vermogen verstoord is en geen voldoende afweer biedt om lichamelijk gezond te blijven. De eerste stap is aan dit signaal gehoor te geven en het te zien als een kans om er iets aan te gaan doen.

Er zijn vele factoren, die een rol kunnen spelen bij deze verstoring. Denkt U eens aan emotionele gebeurtenissen als verdriet, stress, zorgen, irritatie, onderdrukte gevoelens, angsten, schrik enz. Daarnaast spelen erfelijke factoren een grote rol. Omgevingsfactoren en levenswijze kunnen ook van invloed zijn alsmede zware lichamelijke belasting, zoals acute infectieziekten of vaccinaties.

De klassiek homeopaat probeert een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de persoon en de veroorzakende factoren, die bij hem of haar een rol spelen bij het ontstaan van het ziektebeeld. Het lichamelijke, emotionele en mentale beeld is hierbij van groot belang, omdat alleen door de totaliteit van symptomen men inzicht kan krijgen in wat er bij iemand aan de hand is. Hoe staat deze persoon in het leven, door welke bril kijkt hij/zij naar de wereld en hoe reageert hij/zij op gebeurtenissen en mensen in zijn leven. Dit maakt deze persoon een uniek mens. De homeopaat probeert op de totaliteit van dat beeld een homeopathisch geneesmiddel te vinden, wat zo passend mogelijk is. Zijn levenskracht of zelfherstellend vermogen wordt hierdoor ondersteund en stelt deze persoon in staat vanuit eigen kracht te genezen.

Zo’n proces van genezing heeft vaak zijn tijd nodig, zeker wanneer de klachten al langere tijd bestaan. Acute klachten kunnen vaak wel weer snel verdwijnen. Vaak hoor je van patienten, die onder homeopathische behandeling zijn, dat er naast het verdwijnen van hun klachten ook op bewustzijnsniveau veranderingen plaatsvinden. Dit bewuster worden over zichzelf en over hoe men in het leven staat is misschien uiteindelijk nog waardevoller dan de uiteindelijke genezing van de klacht. [/learn_more]

zwangerschap

Klassieke homeopathie is zeer geschikt en veilig gebleken voor vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn en tijdens en na de geboorte van het kind.

Op geestelijk, emotioneel en fysiek niveau gebeurt er veel tijdens de zwangerschapsperiode. Iedere vrouw beleeft haar zwangerschap op haar eigen unieke manier. Er kunnen klachten ontstaan , die deze bijzondere periode voor de vrouw kan veranderen in een vervelende tijd om maar zo snel mogelijk door te komen. Zwangerschap kan ook een tijd zijn om te genieten en je bewust te worden van het wonder dat zich in je buik aan het voltrekken is. Deze klachten hoeven dit genieten niet in de weg te staan en kunnen prima verholpen worden met een zorgvuldig uitgezocht homeopathisch middel, dat past op het individuele beeld van de vrouw. Juist door de veilige, milde werking van het middel hoeven vrouwen zich geen zorgen te maken dat het schadelijk kan zijn voor de vrucht. Integendeel, een homeopathische behandeling bij klachten tijdens de zwangerschap helpt de gezondheid van de moeder en versterkt hierdoor de condities voor het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook kan een homeopathische behandeling voor de conceptie een vrouw voorbereiden op een gezonde zwangerschap.

[learn_more caption=”lees meer”] Veel voorkomende klachten, die homeopathisch goed behandeld kunnen worden zijn:

Maagdarm problematiek, zoals misselijkheid, maagzuur, zwangerschapsbraken,constipatie etc Rugklachten, bekkeninstabiliteit, hoge bloeddruk, bloedarmoede,spataderen, aambeien, vaginale schimmelinfecties, herpes, blaasontsteking, hoofdpijn, migraine, oedeem etc.

Emotionele klachten, zoals angsten, huilerigheid, depressies, irritatie etc.

Tijdens bevalling en geboorte en ook na de geboorte kunnen moeder en kind door homeopathie begeleid worden:

Bij de moeder:weeën die niet doorzetten of voortijdige weeën, bloedingen borstvoedingsproblemen, herstel van het perineum, herstel van de keizerssnede, postnatale depressie, baarmoederontsteking etc

Bij het kind: stuitligging, geboortetrauma’s, ademnood , navelontsteking, spruw, huilbaby’s, darmkrampen, oogontstekingen, herpes, bloedarmoede etc. [/learn_more]

kinderen

De meeste kinderen die ziek zijn worden met rust en goede verzorging en aandacht vanzelf weer beter. Sommige klachten daarentegen gaan niet vanzelf over en bij deze kinderen mist het lichaam voldoende afweer om hier zelf bovenop te komen. Deze kinderen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Homeopathische middelen werken heel goed bij kinderen. Kinderen staan nog heel dicht bij hun eigen wezen en hun gevoel en reageren heel primair zonder morele of verstandelijke overwegingen, wat je bij volwassenen vaak ziet. Ook het zelfherstellend vermogen is bij kinderen vaak groter dan bij volwassenen.

[learn_more caption=”lees meer”] Voorbeelden van aandoeningen, die bij sommige kinderen tot een chronisch klachtenbeeld kunnen leiden zijn:

Terugkerende verkoudheden, oorontstekingen, bronchitis etc, maar ook allergieën, astma, huidklachten, constipatie, diarree, slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn bij schoolgaande kinderen, klachten na vaccinaties, groeistoornissen etc.

Ook gedrag en ontwikkelingsproblemen kunnen door een goed uitgekozen homeopathisch geneesmiddel behandeld worden. Kinderen komen psychisch en lichamelijk beter in balans en zo nemen hun mogelijkheden tot groei en ontwikkeling weer toe. Mentale, emotionele klachten waaraan gedacht kan worden zijn:

angsten, agressie en driftbuien, hyperactiviteit, overgevoeligheid, onzekerheid, concentratiestoornis etc.

Ouders voelen vaak zelf wel aan dat hun kind niet lekker in zijn vel zit. Wanneer dit lange tijd aanhoudt kan dit veel spanningen opleveren, niet alleen voor het kind zelf, maar het werkt vaak door op de hele familie. Homeopathie biedt de mogelijkheid deze negatieve spiraal te doorbreken. [/learn_more]